Your browser does not support JavaScript!
開放式課程(National Sun Yat-sen University OpenCourseWare, NSYSU OCW)
Welcom to National Sun Yat-sen University Open Course Ware

Recent

數據載入中...
量子物理

 

 課程名稱:量子物理  
 
 
 課程大綱:

古典物理不能解釋的實驗 以平面波描述質點運動 波動方程式之物理意義 一些簡單物理體系及其能量算符與波函數的解 能量算符與其波函數集合的特性 算符方法 三度空間波動方程式

 
 
 
 授課教師: 蔡 民雄 教授  
 
 
 課程影音:  
 
 
 01.100914量子物理_光電及康普敦效應_384K  
 
 02.100914量子物理_黑體輻射及能量量子化  
 
 03.100916量子物理_光電及康普敦效應_384K  
 
 04.100916量子物理_電子繞射及波與粒子雙重性_384k  
 
 05.100921量子物理_以波包描述質點的運動_384k  
 
 06.100923量子物理_波動方程式與不確定性原理_384K  
 
 07.100928量子物理_波函數的意義_384k  
 
 08.100928量子物理_波動方程式與不確定性原理_384K  
 
 09.100930量子物理_波函數的意義_384k  
 
 10.100930量子物理_物理量算符與其預期值_384k  
 
 11.101012量子物理_束縛態與連續態_384k  
 
 12.101012量子物理_質點在一維位能井的運動_384k  
 
 13.101014量子物理學_波函數的意義_384k  
 
 14.101019量子物理學_波函數的意義_01_384k  
 
 15.101019量子物理學_波函數的意義_02_384k  
 
 16.101021量子物理_質點經一維位能障礙的運動_384k  
 
 17.101028量子物理_位能階_01_384k  
 
 18.101102量子物理_位能階_02_384k  
 
 19.101102量子物理_位能階_03_384k  
 
 20.1101104量子物理_位能井_384k  
 
 21.101109量子物理_諧波振盪_01_384k  
 
 22.101109量子物理_諧波振盪_02_384k  
 
 23.101111量子物理_諧波振盪_03_384k  
 
 24.101116量子物理_一般結構的波動力學_384k  
 
 25.101116量子物理_漢米爾頓算符_384k  
 
 26.101125量子物理_特徵函數_384k  
 
 27.101130量子物理_交換關係_01_384k  
 
 28.101130量子物理_交換關係_02_384k  
 
 29.101202量子物理_算符_384k  
 
 30.101207量子物理_共軛轉置_01_384k  
 
 31.101207量子物理_共軛轉置_02_384k  
 
 32.101209量子物理_共軛轉置_03_384k  
 
 33.101214量子物理_漢米爾頓表象_01_384k  
 
 34.101214量子物理_漢米爾頓表象_02_384k  
 
 35.101216量子物理_共軛轉置_04_384k  
 
 36.101216量子物理_角動量_384k  
 
 37.101221量子物理_角動量的上升下降算符_01_384k  
 
 38.101223量子物理_角動量的上升下降算符_02_384k  
 
 39.101228量子物理_氫原子_01_384k  
 
 40.101228量子物理_氫原子_02_384k  
 
 41.101230量子物理_物體於無限球型井_384k  
 
 42.110104量子物理_常數位能_01_384k  
 
 43.110104量子物理_常數位能_02_384k  
 
 44.110106量子物理_第五章複習_384k  
 
 45.110106量子物理_第六章複習_384k  
 
 46.110106量子物理_第七章複習_384k  
 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼